Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведення чергових загальних зборів, що відбудуться 03.04.2015


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕБУС УКРАЇНА» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «03» квітня 2015 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – «30» березня 2015року.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.3 питання:Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.4 питання:Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.7 питання:Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік. 9 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.10 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.12 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕБУС УКРАЇНА»за2014рік(тис.грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

218 180

64 197

Основні засоби 

7

9

Довгострокові фінансові інвестиції 

57 036

57 033

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

77 790

737

Грошові кошти та їх еквіваленти 

11 701

-

Нерозподілений прибуток 

5

3

Власний капітал 

610

606

Статутний капітал 

600

600

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

52 759

63 589

Чистий прибуток (збиток) 

3

2

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

600 000

600 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

5

4

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 58-А, блок 3, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Гуржий Н.А.

  Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.02.2015р. №40

ProEmitent.INFO